Algemene voorwaarden

1. Welkom bij mijncadeauruilen.nl

Welkom bij www.mijncadeauruilen.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 13 november 2013 van toepassing op ieder gebruik van de website mijncadeauruilen.nl (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door mijncadeauruilen.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die mijncadeauruilen.nl aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. mijncadeauruilen.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. mijncadeauruilen.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken. De gegevens die u bij ons invult worden alleen gebruikt om te tonen bij de desbetreffende advertentie, zodat een geïnteresseerde contact met u kan opnemen. Wij zullen uw privacy beschermen.

3. Minderjarigen

De diensten van mijncadeauruilen.nl zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik van de website

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op de website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid mijncadeauruilen.nl

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van mijncadeauruilen.nl;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van geruilde producten via de website; of
(v) wijzigingen in de diensten van mijncadeauruilen.nl of wijzigingen in of op de website.

7. Wijzigingen

Mijncadeauruilen.nl kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

 

Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Mijncadeauruilen.nl is een advertentieplatform

mijncadeauruilen.nl is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.

mijncadeauruilen.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de website

Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen.

e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

b. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

c. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

ef. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. adverteerders en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. 

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de advertentie wordt aangeboden. adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op mijncadeauruilen.nl.

2.6. Wij geven geen garanties

adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van deadvertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. mijncadeauruilen.nl geeft daarover geen garantie. 

mijncadeauruilen.nl kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door adverteerders op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

2.7. Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid mijncadeauruilen.nl

Iedere gebruiker vrijwaart mijncadeauruilen.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
(ii) het gebruik van via de website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de website aangeboden diensten.